HIDEKI NODA 《Red Demon》
  • News

 | 

Jul 20, 2020

Red Demon

2020.07.24 Fri. -08.16 Sun.
Theatre East

Author & Director: Hideki NODA

Set Design / Costume: Katsuhiko Hibino
Lighting Design: Motoi Hattori
Music: Marihiko Hara
Sound: Junko Fujimoto
Hair & Makeup: Eri Akamatsu
Assistant Director: Naomi Shiotsuka, Atsushi Takeda
Promotional designer: Kenjiro Sano, Hiroyuki Muramatsu

https://www.geigeki.jp/performance/theater240/

 

A team
(7.24 Fri.- 7.28 Tue,)
Ryo IKEDA, Keisuke ODA, Takenori KANEKO, Yukiaki KIYAMA,
Yamato KOCHI, Fukiko SASAKI, Mayu SUETOMI, Takuya SENDA,
Natsuko, Kurodo HACHIJOIN, Rei HANASHIMA, So HIROSAWA,
Junko FUKAI, Sayuri FUJII, Natsumi MASE, Kenta MISHIMA,
Masakazu MORITA

B team
(7.30 Thu. – 8.3 Mon.)
Yuga AKIYAMA, Ryo IKEDA, Saeko URA, Keisuke ODA, Masaki KAJI,
Takenori KANEKO, Fukiko SASAKI, Mayu SUETOMI, Takuya SENDA,
Kurodo HACHIJOIN, Rei HANASHIMA, So HIROSAWA, Junko FUKAI,
Sayuri FUJII, Natsumi MASE, Kenta MISHIMA, Hayato MORI

C team
(8.6. Thu. – 8.10 Mon.)
Asahi ISHIKAWA, Shiori ISHIKAWA, Satoshi KAMIMURA,
Itsuki KAWAHARADA, Ayaka KONDO, Yuji SHIRAKURA,
Miki TANIMURA, Hanano TESHIROGI, Mizuho NOJIMA, Yuta MATOBA,
Sawaka MINAGUCHI, Mala Morgan, Sakurako MOTEKI, Kotaro YAGI,
Tomoki YOSHIDA, Ryushi, Hirofumi ROKUGAWA

D team
(8.12 Wed. – 8.16 Sun.)
Asahi ISHIKAWA, Shiori ISHIKAWA, Satoshi KAMIMURA, Ayu KITAURA,
Ayaka KONDO, Yuji SHIRAKURA, Miki TANIMURA, Hanano TESHIROGI,
Mizuho NOJIMA, Makoto MATSUMOTO, Sawaka MINAGUCHI,
Sakurako MOTEKI, Masakazu MORITA, Kotaro YAGI, Tomoki YOSHIDA,
Tomohiro YOSHIDA, Ryushi