TVCM《Shinnosuke》

Behind the Scene

Ebizo Ichikawa, Omezo Ichikawa, Udanji Ichikawa, Kudanji Ichikawa, Hiromatsu Otani, Shinzo Otani, Shinjuro Ichikawa

Music: Marihiko Hara
2020.10.18 (Sun) ~ https://youtu.be/_xjSxHzT2PM