Film《Show Me the Way to the Station》
  • News

 | 

Jul 17, 2019

Show Me the Way to the Station

Director: Naoki Hashimoto
Cast: Chise Niitsu, Maki Sakai, Kenichi Takitoh, Makita Sports, Michiko Hada, Akira Emoto, Kimiko Yo, Yoshie Ichige, Sansei Shiomi, Yoshi Oida,
Narration by Kasumi Arimura

Theme Song/Inserted song: Kotoringo
Music by Marihiko Hara

Official Site: https://ekimadenomichi.com/