WOW《Tokyo Light Odyssey》
  • Visual

 | 

Aug 3, 2017

WOW《Tokyo Light Odyssey》
360° Movie

Art Director / Designer:Nakazi Takuma, Moriwaki Daisuke, Kudo Kaoru
Designer:Miyajima Tsutomu, Kojima Kazunori, Makino Shigeru, Sasaki Takuma, Kitabatake Ryo, Takagishi Hiroshi, Tanaka Kenji, Horai Misaki
Music:Marihiko Hara

【360° Movie】Tokyo Light Odyssey (Full) from WOW inc on Vimeo.